2.1 B) POLARITEIT

De twee onafscheidelijke delen van een eenheid. 
Het Yang Yin principe -  Mannelijke energie  & Vrouwelijke energie,
het principe van de polariteit. 

(beiden zowel op universeel - collectief niveau als op individueel niveau)

                                                                        Polariteit Lijst 2

Heelheid

Veelheid  

Licht = Bewustzijn       
IK

Idee

mannelijk energie

Hemel

Duisternis = Onbewuste
ZELF

Vorm

vrouwelijk energie 

 Aarde

Van dualiteit naar polariteit

Ons leven loopt op twee sporen; zoals een trein; of op twee benen staan anders ga je hinkend door het leven. Alles van het leven binnen de materie is hier een weerspiegeling van. Er is een dag en een nacht, er is vreugde en verdriet, er is warmte en koude, er is verbonden - zijn en onafhankelijkheid, er is een man en een vrouw... Alles is deel van een Twee - Eenheid, onvermijdelijk en onverbreekbaar met elkaar verbonden. Kopen en verkopen zijn de twee noodzakelijke delen om het begrip 'handel' te kunnen laten bestaan; plus en min zijn beide nodig om de energie van een batterij te laten stromen... Wanneer we deze realiteit inwendig kunnen aanvaarden, krijgt het leven een andere kleur. Het komen tot aanvaarden heeft veel te maken met de ene pool als aanvullend en evenwaardig te beschouwen aan de andere; i.p.v. de één als tegenstelling van de ander te zien. Tegenstellingen vormen één van de oorzaken van innerlijke strijd, omdat het een oordelen (= een indeling van goed en kwaad) in zich draagt. De strijd begint daar waar we één van de polen binnen onszelf niet willen aanvaarden. Dit heeft als effect dat we ons beginnen te beperken tot een beeld, waarvan we vinden dat we moeten aan beantwoorden.
Het verhaal van het Paradijs,  de boom van de Kennis van goed en kwaad, geeft aan waar de Mensheid in de problemen komt; namelijk het invoeren van het 'oordelen ', het één is goed en willen we omhelzen, het andere is kwaad en gaan we bevechten. We willen dus maar één helft van de eenheid integreren, hetgeen onmogelijk is.

Fundamenteel bekeken is oordelen een onderscheid maken tussen goed en kwaad, veroordelen is aan dit onderscheid een waarde-bepaling toekennen en er al dan niet een bestaansrecht aan geven. De Aarde is de Wereld van de Veelheid; er zijn vele mensen (en mensenrassen), er zijn vele dieren en planten..., en ook: er zijn vele opties, keuzen, beslissingen die we te nemen hebben... Wanneer we geen onderscheid kunnen maken tussen al dat vele, om datgene te selecteren wat we op dat moment nodig hebben, wat op dat moment goed is voor ons, wat we willen en moeten  [*1]  doen dan lopen we verloren, worden we bedolven onder de veelheid, en waarschijnlijk komen we tot niets. We hebben dus wel degelijk een onderscheidingsvermogen nodig, we moeten kunnen oordelen willen we kunnen (over)-leven op aarde. Het is als het ware een vaardigheid die we net zoals andere vaardigheden [*2]  kunnen ontwikkelen.

[* 1 ] moeten vanuit de wetmatigheid van de Aarde.
[* 2 ] vb.: lopen en praten, omgaan met materie- met de aarde en haar wetmatigheden, omgaan met andere mensen, met dieren; maar ook omgaan met gevoelens - uiteindelijk ook met die gevoelens die we maatschappelijk veroordeeld hebben!  een voorbeeld: De mens is (ook) een dier (groep van de zoogdieren), met alle natuurlijke woede en agressie van dien, maar groeit op in een samenleving die weliswaar op het niveau van de staat (natie) de vreselijkste agressie pleegt, maar individuele agressie onderdrukt; het valt ons daarom (o.a.) moeilijk dat soort neigingen tot rijpheid te brengen. Een stap in de goede richting is als we onderkennen of we agressie en vijandigheid al dan niet in onze dromen onderdrukken.

Het komt er op neer om alles op zijn plaats te krijgen, alles in zijn waarde te zien, alles te laten bestaan en alles het werk te laten doen waarvoor het, in oorsprong, bedoeld is; alles voor ons te laten werken i.p.v.. het tegen ons te richten; m.a.w. : beheren.
Leven is: het stromen van energie. Deze energie krijgen we als het ware in 'leen'. Deze energie, die trouwens een mysterie in zich draagt, zou je ook onze Bezieling kunnen noemen. Wanneer we in deze levensvorm ons 'project' hebben uitgevoerd, verlaat de ziel het lichaam. Het is voor ons, mensen, een heel werk om tot aanvaarding te komen van onze sterfelijkheid. Hoe dan ook, we krijgen energie toebedeeld, die we mogen beheren. Al te vaak gaan we echter over tot beheersen (beheersen is onder controle houden; vooral dan van het kwaad) i.p.v. beheren, hetgeen ons vroeg of laat zal doen blokkeren. ("zolang ik wil beheersen, ben ik slaaf"). Dit beheersen heeft veel te maken met de Polariteit én hoe we hiermee omgaan. Veroordelen is op geen enkel niveau nodig of constructief; oordelen is dat wel op het niveau van de aarde, maar op het wezenlijke niveau is geen enkel oordeel nog op zijn plaats…  

- Zoals alles rondom ons 'polair' is,  zo zijn wij dat ook;  m.a.w. wij zijn geest en lichaam.
Wij hebben een linker en een rechter hersenhelft (die gekruist werken in ons lichaam); we hebben een mannelijke en vrouwelijke kant in ons; denken en voelen; prestatie en relatie...  Wanneer de bewustwording van de 'onafscheidelijkheid' tussen de Polen tot stand komt, wordt het meteen ook duidelijk dat ALLES met ALLES verbonden is.

Polariteit Lijst 3. De polariteit in alles wat IS; een (wonderlijk) gegeven van de Werkelijkheid.

GEEST

MATERIE

Eenheid (holistisch)

Veelheid

Wezenskern

Lichaam

Eeuwig

Tijd -Ruimte

relatie

prestatie

gevoel

verstand

uniciteit

uniformiteit

vrijheid

beperking

rechter hersenhelft
(links in het lichaam)

linker hersenhelft
(rechts in het lichaam)

onzichtbaar

zichtbaar

gewichtloos

gewicht

kwaliteit

kwantiteit

           elektronisch niveau (heel snel)

            cellulair niveau (heel traag)