Numerologie  -  Omschrijvingen en Toelichtingen


1) Wat is numerologie? Numerologie is één van de vele invalhoeken die ons veel "informatie" over onszelf of over anderen kan geven. Numerologie (getallenleer) is de kennis der getallen of vibraties en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Volgens hen heeft alles een trillingsgetal.
De Numerologie gaat er van uit dat niets toevallig is; is bv. onze naam toeval? Is één van de bedoelingen in het Leven niet een aantal belangrijke lessen leren, of bepaalde opdrachten uitvoeren? 

- Via een getallenhoroscoop krijg je een extra  mogelijkheid om een beter inzicht in je constitutie en in je levensloop te bekomen.

In verband met TOEVAL: de uitdrukking "Je kan Niet, Niet beïnvloeden", maakt duidelijk dat er altijd invloeden zijn; de maan beïnvloedt (vooral door aantrekkingskrachten) de zeeën en oceanen waardoor eb en vloed ontstaan; de seizoenen beïnvloeden het (algemene) gedrag van dieren; de weeromstandigheden beïnvloeden onze stemming; wanneer mensen in elkaars buurt zijn beïnvloedt ieder zijn individuele energieveld de ander (of de anderen); enzovoorts, enzovoorts.

Welke soort Invloed, of hoe sterk / groot - of hoe miniem die invloeden zijn, dat is een ander verhaal. Een ander, niet onbelangrijk punt, is: besef ik dat er altijd beïnvloedingen zijn ? (op mij en op die ander) en besef ik dat ook ik een invloed heb in de omgang met anderen? Ben ik mij hiervan bewust? en hoe ga ik om met al die verschillende invloeden? Voor mezelf ga ik ervan uit dat toeval (in de algemene klassieke betekenis) niet bestaat; dus ook voor mij is niets toevallig. Voor diegene die ervan uit gaan dat "toeval" wel bestaat, denk ik dat deze toelichting aantoont dat er toch minder toevalligheden gebeuren in het leven dan dat men meestal veronderstelt, en dat een aantal gebeurtenissen of voorvallen heel veel te maken hebben met INVLOED (o.a. "Oorzaak & Gevolg) 

Numerologie is de studie van de getallen en hun symbolische betekenis.
Numerologie voorspelt niet de toekomst. Numerologie kan wel een analyse geven van je karakter en kan trachten een antwoord te geven op de aloude vraag "wie ben ik". De numerologie kan ons in staat stellen voldoende objectief en onbevooroordeeld een blik te werpen op onszelf en kan aangeboren talenten en mogelijkheden ontdekken. Naast het ontdekken van onze capaciteiten en hoe we onze bestemming kunnen vervullen, kunnen we ook onze beperkingen achterhalen. Deze informatie is dus gebaseerd op het berekenen van de juiste getallen zoals bv. de geboortedatum, die geeft een bepaald getal en geeft de lotsbestemming weer. Zo zijn er een aantal primaire getallen te berekenen, zoals: het ware innerlijk; het huidig zelf; de bestemmingskoers; het eigen hart; enz. Er zijn ook secundaire getallen, zoals: de grondvesten; de sleutel; enz.
Een getallenhoroscoop is een stuk gereedschap (niet meer, niet minder) dat gebruikt kan worden om meer over jezelf te weten, om je zelf beter te leren kennen, en ook om anderen beter te leren begrijpen. Hierdoor kun je geestelijk groeien en kan je meer open staan voor de vele mogelijkheden die het leven biedt.
Er is geen langdurige studie of een bepaalde begaafdheid voor nodig. Een goed boek (*1) of cursus en je kan aan de slag. Het is een kwestie van rekenen en van eerlijk aanvoelen. ("eerlijk zijn met jezelf" -  dat kan bijna vanzelf wanneer we onszelf niet vanuit moraal, normen en prestaties gaan beoordelen en veroordelen, komt alweer neer op: uit het "Goed en Kwaad" concept blijven)
In de numerologie wordt over het algemeen gewerkt met de enkelvoudige getallen '1 tot en met 9' en met de meester-getallen '11 en 22 en soms 33'. Er zijn verschillende Numerologie-modellen of -systemen, sommigen zijn zeer uitgebreid, anderen beperken zich tot enkele basisgetallen. Dikwijls worden er verschillende termen gehanteerd voor één en hetzelfde item, dat kan verwarrend zijn.

(*1) Een boek dat zeker vermeld mag worden: “Numerologie - De invloed van getallen op uw leven” van Kathleen Roquemore.

Algemene informatie over getallen: Bij numerologie wordt gebruik gemaakt van de “hele” getallen. Dat zijn de getallen 1 t/m 9, deze getallen hebben specifieke kenmerken, sleutelwoorden. De sleutelwoorden kunnen snel een inzicht geven in de soort vibratie, waarmee we te maken hebben. (Evenzo voor de getallen 11, 22 en 33, maar deze vormen een specifieke groep) Samen omvatten de kenmerken alle levenservaringen, ze vertegenwoordigen algemene principes en ze geven bepaalde karaktertrekken en vaardigheden aan.
De eigenschappen, zowel positief als negatief, 'kunnen' aanwezig zijn. Deze specifieke eigenschappen van elk getal staan weliswaar op zich, maar ondersteunen de getallen die via berekening van diverse getallen in de Numerologie worden verkregen. Als bij de berekeningen een som uitkomt op 11, 22, of 33, wordt dit getal niet verder herleidt, dit zijn de zogenaamde meester-getallen.

2) Achtergrond info:
Numerologie is de leer van de ritme van de schepping uitgedrukt in getallen. (de schepping = de kosmos, het universum in zijn totaliteit, dus ook de planeet Aarde; de schepping is ook: de in alles aanwezige permanente evolutie) Alles heeft een eigen ritme en een eigen trilling. Voor de bekende filosoof en wiskundige Pythagoras waren getallen mystiek en vol betekenis. Hij kwam tot het inzicht dat alles uit te drukken is in getallen en dat het hele universum een harmonie is van getallen. Een mogelijke aanzet hiertoe was zijn ontdekking dat bepaalde verhoudingen van een snaar harmonisch klinken. Als je een snaar laat trillen zullen gelijkgestemde snaren of die in een bepaalde verhouding zijn gestemd gaan meetrillen. Dit gegeven van ‘meetrillen’ geeft een verklaring voor andere gebeurtenissen. Denk bv. aan de groepsemotie in een voetbalstadion, maar eveneens ook het aanvoelen van elkaar in een goede relatie. Meetrillen in zijn ruime betekenis wordt vaak synchronisatie genoemd. Er zijn in de schepping ontelbare vormen van synchronisatie waarbij het getal van de trilling, de sleutel van de verklaring is. De hele schepping bestaat uit trillingen in bepaalde verhoudingen die of een harmonisch samengaan of disharmonisch elkaar afremmen. Als we de juiste trillingen volgen zullen we in een stroom van ‘zegening’ komen, waarbij we geholpen worden door de hele schepping. De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung noemde dit synchroniciteit. Het erkennen van het ritme van de schepping en je erin laten meevoeren in plaats van je ertegen te verzetten, is hét middel om het doel van het leven te ervaren. Het leren kennen van het ritme van de schepping begint bij het erkennen van het bestaan van ‘de Schepper’, de Bron. Door het afstemmen op deze Bron leer je het ritme van het leven verstaan en krijgen verhoudingen, relaties, seizoenen, gebeurtenissen, enz. een betekenis. Belangrijk is oog te krijgen voor de synchroniciteit van het leven en je te leren afstemmen op de leiding van de “Grote Geest”. Als wij ons innerlijk afstemmen op de wet van de Liefde dan komen we in een goddelijke synchroniciteit [nogmaals: goddelijk is hier bedoeld als de (mysterieuze) levensbron of de oorsprong van leven] en is er heel veel mogelijk.

3) De basis:
Een getallenhoroscoop is dus één van de vele invalshoeken om een mens beter te leren kennen. Vooraleer aan Numerologie te beginnen enkele bedenkingen die volgens mij van wezenlijk belang zijn. We mogen onszelf en anderen niet vastpinnen aan een horoscoop of soortgelijke 'omschrijvingen'; geen enkel wezen  mogen we reduceren tot een beeld, elk wezen is veel meer dan een beeld en draagt een mysterie in zich. Numerologie is dan ook bedoeld om -onszelf en anderen trachten beter te leren begrijpen – en als hulpmiddel bij het navigeren in ons leven. Het is daarbij een feit dat in de numerologie de termen niet gestandaardiseerd zijn, evenmin als in de astrologie. Een auteur kan een getal als X omschrijven, terwijl een collega dit getal Y heeft genoemd.

(Om zo juist mogelijk te werken bij het opstellen van een getallenhoroscoop, is het daarom aangewezen om omschrijvingen van verschillende auteurs te gebruiken)

Bij het lezen van een horoscoop is het zeer belangrijk om in een gemoedsstemming van 'het niet oordelen' te komen. Dit heeft te maken met het begrip 'polariteit', en met het weten dat,  op wezenlijk niveau, alles van Goddelijke oorsprong is. Ook onze woorden dienen we zuiver trachten te lezen en te ontdoen van ballast; met het woord Goddelijk bv. bedoelen we niet een beeldvorm die door een religieuze organisatie verkondigd wordt.  Het kan ook verhelderend zijn, en een hulp om tot het niet - oordelen te komen, om een aantal begrippen een ruimere invulling te geven; enkele vb. :
Afzetten tegen = drang naar autonomie en uniciteit.
Koppigheid = de kracht van het 'volhouden'.
Opscheppen = nood aan bevestiging; verbergen van onzekerheid.

De meest belangrijke getallen die iets over je zeggen worden bepaald door:
1) -  je geboortedatum
2) -  de letters van je naam

In de numerologie heet dat:
1) - je geboortegetal of LOT (Lotgetal)
2) - het expressie getal (persoonlijk naam- getal / dominant naam- getal)

Deze getallen zijn niet toevallig, ze zijn onderdeel van je levensplan. Je unieke getallenstelsel werkt als een soort gids, zonder dat het iets dwingends heeft.

De meest gebruikte hoofdonderdelen van een gemiddelde numeroscoop zijn:
* uitleg voornaam (of voornamen) en familienaam;
* uitleg geboortedatum:
lotsbestemming (zielsgetal) en eventueel het bijkomend koersgetal;
* uitleg persoonlijkheidsgetallen:

1 - Intiem getal - Getal van Idealiteit - Levenslotgetal of ware innerlijk
2 - Verwezenlijkingsgetal -  Persoonlijkheidsgetal of Eigen Hart

* uitdagingen;
* karma;
* torens;

Opmerking:
In het concrete leven zal de inhoud van Karma-getallen op één of andere manier gerelateerd zijn aan de inhoud van de Uitdagings-getallen (en omgekeerd). Met andere woorden: concreet gaat dit over persoonlijke Levens-lessen.

Opbouw van een Numerologie horoscoop

Enkele algemeenheden:

De 1e VOORNAAM of ROEPNAAM heeft betrekking op het concrete leven,
De 2e VOORNAAM heeft betrekking op het affectieve en emotionele leven.
De Familienaam heeft betrekking op het intellectuele en spirituele leven, in verheffing.

De Latijnse Kabbala, het becijferde alfabet, is een weg om de kenmerken van een mens te verklaren en om in het universum van zijn geheimen te treden: 

  A

  J

  S

  B

  K

  T

  C

  L

  U

  D

  M

  V

  E

  N

  W

  F

  O

  X

  G

  P

  Y

  H

  Q

  Z

  I

  R

 

  1 

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9


Uitgebreid of 11-delig cijferalfabet (zoals bv. Kathleen Roquemore toepast)
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

 

J

*

L

M

N

O

P

Q

R

K

 

S

T

U

*

W

X

Y

Z

 

 

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

22

Toelichting: K is dus 11, 1+1= 2, hetzelfde principe voor de letter V (22 = 4). In de eerste tabel zijn deze getallen dus reeds herleid tot één cijfer. Belangrijk daarbij is dat eventuele sub- meestergetallen bij gebruik van de eerste tabel over het hoofd worden gezien.

 

Het opstellen van een volledige getallenlijst - voorbeeld

Plaats de waarde van alle letters van de geboortenaam in de 1e kolom en daarna uitzoeken hoe vaak eenzelfde getal voorkomt. Het cijfer 11 wordt bij de 2 geplaatst.

 

Letterwaarde van
becijferde alfabet 

Aantal letters
met zelfde waarde

A, J, S

1 

4

B, K, T

2 (of K= 1 x 11)

0

C, L, U

3

2

D, M, V

4 (of V= 1 x 22)

1

E, N, W

5

2

F, O, X

6

0

G, P, Y

7

1

H, Q, Z

8

0

I, R

9

1

 

GETALLEN: 

* Onpare getallen zijn mannelijke getallen.
* Pare getallen zijn vrouwelijke getallen.
* De cijfers 1 t/m 9 symboliseren de fasen die een idee moet doorlopen, voordat ze werkelijkheid kan worden. Al het geopenbaarde en gemanifesteerde is het resultaat van deze 9 fasen.
* De esoterische numerologie is de kunst en de wetenschap die inzicht geven in de spirituele betekenis en ordelijke voortgang van alle manifestatie.

Getallen kunnen -of harmonisch of disharmonisch zijn tov elkaar ; in het algemeen passen even getallen bij even en oneven bij oneven. Het ligt voor de hand dat bv 1 en 5 heel wat beter bij elkaar passen dan 1 en 2 of 2 en 5.
Wanneer we een horoscoop bestuderen is het belangrijk hier rekening mee te houden, vooral wat betreft de PRIMAIRE – of de HOOFDGETALLEN; deze zijn:
Intiem getal  (of - Ware Innerlijk -)
Expressie  (of - Optreden naar buiten - of - Het huidige zelf -)
Lotsbestemming  (of - Lotgetal - of - Levenspad - of - Levensloop -)
Verwezenlijkingsgetal  (of - Persoonlijkheidsgetal - of - Eigen Hart -)

Is er bv. sprake van disharmonie tussen INTIEM GETAL (Idealiteit / Ware Innerlijk) en EXPRESSIE (Optreden naar buiten) dan wijst zoiets op moeilijkheden op deze vlakken die men  dient op te lossen. De persoon in kwestie zal in dit geval een harmonie moeten creëren die van nature niet aanwezig is.

Volgende lijst toont 3 groepen van getallen die op het eerste zicht disharmonisch zijn, maar die wel degelijk harmonisch zijn met elkaar.
(de zogenaamde uitzondering die de regel bevestigd) 


Rechte lijn getallen : 1 – 4 – 7 - deze getallen hebben betrekking op geest en verstand;
1= inspiratie en creativiteit
4= vorm en praktische instelling
7= zelfbespiegeling, verstandelijke en spirituele analyse

Gebogen lijn getallen : 2 – 5 – 8 - deze getallen hebben betrekking op de verschillende uitingsmogelijkheden en vormen;
2= vredelievend en tactvol samenwerken
5= aanpassingsvermogen, veelzijdigheid en weetgierigheid
8= betrouwbaarheid , feitelijkheid en organisatietalent

Driehoeksgetallen : 3 – 6 – 9 - hier hebben we te maken met veelvouden van de oorspronkelijke drievuldigheid; de uitingsmogelijkheden van deze getallen zijn:
3= het emotioneel vlak, de artisticiteit, de scheppingsdrang en de vriendelijkheid
6= de toewijding, de hulpvaardigheid en zorg
9= de Liefde, het mededogen en het begrip

 

                                              Inhoud van de getallen items.
ERFELIJKHEIDSGETAL:
Het erfelijkheidsgetal geeft de verhouding aan met de familie, erfelijkheid, het verleden en de conditionering.
Het erfelijkheidsgetal is afkomstig van de achternaam. Dit is een fataal aspect waarmee niet altijd even gemakkelijk te leven valt, met name wanneer er getallen ontbreken.

ACTIEF GETAL – Evolutie getal - ook SLEUTEL genoemd:
Het actieve geeft de persoonlijke verhouding aan, datgene wat men kan bereiken met alleen zichzelf. Het is de activiteit van de persoonlijke geschiedenis.
In dit getal bevindt zich het essentiële van een mens, iets wat vaak over het hoofd wordt gezien; het is het intieme deel van het wezen dat vaak is overgeleverd aan de psychologische schaduw.
Het actieve getal wordt gevormd door de roepnaam. Dit is het nieuwe bloed in de familie. Hierdoor wordt iemand aangezet tot handelen, vandaar de naam.

Het Evolutie getal is de sleutel van de deur waarachter onze talenten en mogelijkheden liggen die beschreven worden door de Lotsbestemming. Wanneer we deze sleutel proberen te combineren met ons "optreden naar buiten" kunnen we tot ongekende prestaties komen.

Dit getal is de som van de waarde van alle letters van de eerste geboortenaam.

EXPRESSIEGETAL - Uitdrukking - ook OPTREDEN NAAR BUITEN & HUIDIGE ZELF  genoemd:
Dit getal is de waarde van alle letters van volledige naam optellen en herleiden tot één cijfer; het expressieve getal wordt dus afgeleid van alle letters van de volledige naam.
Het getal van de expressie geeft aan wat het onderwerp van het thema uitdraagt, hoe hij/ zij zich presenteert, zich op anderen projecteert en ook hoe anderen hem/ haar zien. In dit getal is een gedeelte van de schaduw opgenomen. Dit getal beschrijft iemand diepgaand.

De oorspronkelijke geboortenamen noemen we het 'optreden naar buiten'; de namen waaronder we op dit moment door het leven gaan, 'het huidige zelf'.

Optreden naar buiten: het aspect dat we aan anderen tonen; de basis van de houding naar de buitenwereld toe; de indruk die we op anderen maken.

Het Huidige Zelf: verwijst naar de persoonlijkheid en is sterk verwant met het vorige getal; het 'optreden naar buiten' is de basis en dit getal laat zien wat we er zelf aan toegevoegd hebben en hoe we momenteel door het leven gaan.
Een andere omschrijving van dit zelfde getal noemt men: Het dominante naamgetal.

De som van al de letterwaarden geeft de sterke en zwakke punten die met je naam in verband worden gebracht en die daarom vanaf zeer jonge leeftijd merkbaar zijn. Van nature kunnen we allemaal werken met wat we gekregen hebben, zolang we ons daar maar van bewust zijn. In dit verband is de kwaliteit van je houding tegenover het leven van zeer groot belang; daarom zijn de interpretaties van de getallen hierbij onderverdeeld in positieve en negatieve houdingen.

LOTSBESTEMMING ook Levenspad, LEVENSLOOP of LEVENSWEGGETAL genoemd:
Het Lot, de bestemming, het uiteindelijke Levensdoel en levenstaak.
Hier liggen onze kansen, mogelijkheden en talenten. Wanneer we tegen dit doel ingaan komen we in disharmonie met de krachten (we vechten dan als het ware niet met maar tegen de krachtige invloeden die ons leven beheersen) en krijgen we te maken met onvrede, frustratie en problemen.

Dit getal i
s de herleiding van de optelling van de dag, maand, en het jaar van je geboorte. (Alle cijfers worden opgeteld tot de som uit één cijfer bestaat met uitzondering van de getallen 11 en 22. Deze getallen worden de Meestergetallen van de numerologie genoemd en blijven daarom als dubbele cijfers staan.)

Belangrijk !  op twee manieren optellen om eventuele Meestergetallen niet te missen.

vb 1: 18/07/1950 -› 18+7+1950= 1975 -› 1+9+7+5= 22; de andere optelwijze zou in dit voorbeeld 4 geven (1+8+7+1+9+5= 31= 4), daar 22 óók 4 geeft is dit juist maar dan wordt het Meestergetal 22 over het hoofd gezien.

vb 2: 10/05/1958 -› 10+5+1958= 1973 -› 1+9+7+3=  20= 2, maar... 1(0)+5+1+9+5+8= 29= 11

Het LOT-getal geeft je route aan, met alle mogelijkheden en onmogelijkheden. De manier waarop jij je gedraagt is mede bepalend of het leven vrolijk of triest wordt, positief of negatief. Het is niet zo dat het ene getal beter is dan het andere, de 'ingesteldheid' tov je levensproject is hier van groot belang.

Het geeft de meest belangrijke kenmerken van het leven aan, de sfeer. Het is niet alleen de levensweg, maar ook de reis die de persoon in kwestie aflegt. Het geeft ook de interne en externe blokkades weer die geslecht moeten worden en de persoonlijke behoeften die op de weg vervuld moeten worden.

Dit getal geeft de uitdaging aan die ons bestaan biedt, een uitdaging waar we niet omheen kunnen, wat we ook doen. Het levensweggetal wijst ook naar een juiste weg die in harmonie is met onze persoonlijkheid. Deze weg moeten we als levensweg kiezen.

KOSMISCH GETAL- ESSENTIE VAN DE LEVENSLOOP:
Het getal van de essentie van de levensloop, ook wel levensgetal genoemd, wordt berekend door de som van lotgetal + expressiegetal te herleiden tot een enkel getal. Dit is de motivatie, een reden die je dwingt je levensloop te volgen.

IDEALITEITSGETAL of INTIEME GETAL ook WARE INNERLIJK of LEVENSLOTGETAL genoemd:
Het intieme getal wordt gevormd door de klinkers van de naam.
Dit getal beschrijft het "betere – ik", dat bepaalde verlangens en prikkels veroorzaakt. Dit deel blijft niet zelden verborgen voor de buitenwereld; het is nauw verbonden met gedachten, gevoelens en de motivatie van daden. Het idealiteitsgetal geeft de diepste wensen van de persoon in kwestie aan, hoe hij/ zij omgaat met een diepe ambitie die vaak verborgen is, maar zijn/ haar leven stuurt. Hierdoor geeft het de diepe aspiraties weer, datgene wat je wilt bereiken, wat je het meest aan het hart gaat.
Dit getal verschaft gegevens over wie of  wat je eigenlijk zou moeten zijn.

VERWEZENLIJKINGSGETAL ook EIGEN HART of PERSOONLIJKHEIDSGETAL genoemd:
Wordt afgeleid van de medeklinkers.
Het geeft onze hartenwens weer, dit is wat we diep in ons hart willen. Onze uiteindelijke persoonlijkheid wordt dan ook bepaald door een combinatie van het expressiegetal / 'optreden naar buiten'- en dit getal. Hoe meer we vanuit ons hart leven en beslissen, des te sterker is de invloed van dit getal op onze persoonlijkheid. Het getal zegt dus ook wat je te verwezenlijken hebt.
Hiermee worden ook je concrete mogelijkheden in het leven aangegeven en de manier waarop je in het professionele leven zult handelen.
Dit getal vertelt iets over wie of wat je eigenlijk zou willen zijn.

BESTEMMINGSKOERS:
is de som van het getal van de Lotsbestemming en getal van het dierenriemteken.

1. RAM                 

21 maart – 20 april

Aries     

2. STIER 

21 april – 21 mei

Taurus

3. TWEELINGEN 

22 mei – 21 juni

Gemini

4. KREEFT

22 juni – 23 juli

Cancer

5. LEEUW

24 juli – 23 augustus

Leo

6. MAAGD

24 augustus - 23 september

Virgo

7. WEEGSCHAAL

24 september – 23 oktober

Libra

8. SCHORPIOEN

24 oktober – 22 november

Scorpio

9. BOOGSCHUTTER

23 november – 21 december

Sagittarius

10. STEENBOK

22 december – 20 januari

Capricornus

11. WATERMAN

21 januari – 19 februari

Aquarius

12. VISSEN

20 februari – 20 maart

Pisces

 


De 'Lotsbestemming' laat zien wat ons doel is, het getal van de 'Bestemmingskoers' laat iets van de weg zien die we het best kunnen volgen om dit doel te bereiken, het zijn als het ware aandachtspunten.

DE BETEKENIS VAN DE VERJAARDAG:
De basisregels voor de interpretatie van verjaardagen:

Als de som van de cijfers van je verjaardag 3, 6 of 9 is, ben je fantasierijk, kun je een goede indruk op mensen maken,  ben je absoluut niet verlegen en heb je graag veel mensen om je heen. Omdat je meer dan voldoende originele ideeën hebt, moet je die op een creatieve manier gebruiken. Zodra je interesse gewekt is, word je actief.

Als de som van de cijfers van je verjaardag 2, 4, 8, 11 of 22 is, is het allemaal niet zo gemakkelijk. Je bent gecompliceerder en drukt je gevoelens niet zonder voorbehoud uit. In uiterste gevallen kan het zelfs moeilijk voor je zijn om over je gevoelens te spreken. Je hebt echter een goede aanleg voor winstgevende zakelijke mogelijkheden en je bent een harde werker.

De resterende getallen, 1, 5 en 7 geven een voorliefde voor intellectueel werk aan, wat samenvalt met iemand die goed kan leren en zich snel aan verschillende situaties kan aanpassen.

VIBRATIE VAN DE GEBOORTEDAG - algemeen:
Het getal van de vibratie van de geboortedag, wordt berekend door de optelling van geboortedag te herleiden tot één getal.
De geboortedag geeft de specifieke tendensen aan waar ieder mens mee te maken krijgt.

VIBRATIE VAN DE GEBOORTEDAG - specifiek:
Het getal van de vibratie van de geboortedag is het getal zoals het is. (niet herleiden)
De geboortedag geeft de specifieke tendensen aan, zoals we hierboven al beschreven, maar dan meer individueel en nauwkeuriger.
Dit getal is van invloed op heel ons leven; de invloed is het grootst gedurende de middelbare leeftijd. Dit getal slaat op de vorderingen die we maken en de wijze waarop we ons op ons bestemmingspad ontwikkelen.

EVENWICHTSGETAL:
Het evenwichtsgetal wordt berekend door de hoofdletters van de achternaam en de voornamen bij elkaar op te tellen en te herleiden.
Dit punt geeft aan wat iemand nodig heeft om zijn evenwicht te bewaren. Via een (meestal korte) tekst wordt aangegeven wat er best gebeuren moet of wat dit getal oproept.

INDIVIDUALITEIT: dit is een bijzondere aanvulling; het getal is de som van het aantal letters van volledige naam. Is het totaal van deze som groter dan 25, dan herleiden we dit getal tot één cijfer. Dus pas ná 25 vereenvoudigen. Deze reeks van getallen begint vanaf 4.
Deze vibratie levert een grote bijdrage tot de individualiteit van de verschillende mensen.

ONDERBEWUSTZIJNSGETAL
Dit getal, geeft het effect aan dat kan ontstaan door getallen die ontbreken in de persoonlijkheidstabel. Het laagste cijfer dat we ooit zijn tegengekomen, is een 3 en dat is een grote zeldzaamheid. De getalswaarde van het onderbewustzijn is in de loop der tijden steeds hoger geworden en de 9 is geen uitzondering  meer. In het hoofdstuk over de karmische lessen, gaan we hier nader op in.
Het onderbewustzijnsgetal verteld over onze reacties op situaties en relaties. Het slaat op onze emoties en laat zien hoe we instinctief reageren, wanneer er geen tijd is om onze verstandelijke vermogens in te schakelen.(bv. in een nood- of crisissituatie). Het heeft geen verlangens, geen kundigheden en het dwingt ons niet een bepaalde richting in te slaan: het is dat deel van onszelf dat de leiding en de functies overneemt als  het bewustzijn uitschakelt is.

Hoe meer getallen er ontbreken in de persoonlijkheidstabel, hoe sterker iemand het gevoel heeft dat er iets ontbreekt in zijn leven. Dit wil niet zeggen dat die persoon zich onevenwichtiger voelt dan iemand die geen letters mist in zijn persoonlijkheidstabel.
Het Onderbewustzijnsgetal zoeken we als volgt: maak eerst een volledige getallenlijst (= de waarde van alle letters van de geboortenaam en uitzoeken hoe vaak eenzelfde getal voorkomt)Het cijfer 11 wordt bij de 2 geplaatst.
Het getal van het onderbewustzijn wordt gevormd door het AANTAL ontbrekende cijfers af te trekken van 9.  Ontbreekt er geen getal in de lijst dan is het getal van het onderbewustzijn 9.

GRONDVESTEN: de waarde van de eerste letter van de eerste geboortenaam (=voornaam)
De Grondvesten zijn de fundamenten op aards, stoffelijk niveau; dit is hoe we tegen het leven aankijken, onze levensinstelling. De vibratie van dit getal heeft het vermogen evenwicht in het leven te brengen, energie te verschaffen en alles te verrijken; aan de andere kant kan het belemmeringen en hindernissen betekenen.
Bij het 'lezen' van je horoscoop dit getal zeker vergelijken met het expressiegetal ('optreden naar buiten'); ze kunnen elkaar ondersteunen of juist elkaar tegenwerken! Veel van de groei- en gedragspatronen van jonge kinderen worden door het grondvestgetal bepaald.

De grondvestgetallen gaan van 1 tot en met 9 en 11 en 22, aangezien er 26 letters in het alfabet zijn worden de getallen 11 en 22 niet herleid tot één getal.

KARMA  of  KARMISCHE LESSEN - zie ook tabblad KARMA

Het begrip karma is controversieel. In feite kan je rationeel niet bewijzen dat er vorige levens bestaan; maar ook niet dat ze niet zouden bestaan. Daarom, als we het hebben over karma,  betekent dit in de eerste plaats: het resultaat van het verleden en het effect daarvan.
Karmische lessen zijn situaties en ervaringen die we tot nu toe nog niet geleerd hebben of waar we verkeerdelijk op hebben gereageerd. Een les wordt slechts karmisch indien we "gefaald" (* !) hebben. Is de les eenmaal geleerd en begrepen dan hoeft deze niet langer herhaald te worden.

 (* !) (hier is het belangrijk om in de ingesteldheid van NIET oordelen te zijn; uit het Goed en Kwaad concept blijven; gefaald is "nog niet geleerd, iets mislukt nog, ... dit is eigen aan leerprocessen)

Het is noodzakelijk dat wij ons EIGEN karma beleven en niet dat van anderen.

Karma is dus het resultaat van het verleden. Het geeft aan wat er in je persoonlijkheid en je manier van handelen verbeterd moet worden om je huidige leven beter te kunnen beleven, om jezelf beter te leren kennen en anderen beter te leren begrijpen.
Het KARMA geeft je kwaliteiten en gebreken (tekorten) aan door middel van getallen die ontbreken of overdadig zijn: de ontbrekende getallen van de volledige getallenlijst zijn de karmische lessen. (11 en 22 zijn hier van geen betekenis)
De getallen die ontbreken of juist overdadig zijn, zijn in elk geval 'te weinig' / 'te veel' in vergelijking met wat wij niet of teveel geleerd hebben; of zij kunnen ook een reactie daarop zijn. (op 'te -')
Het is absoluut noodzakelijk om te werken met wat je karma aangeeft.

BEPROEVINGEN ook Karmische schuld (*2) genoemd: de beproevingen hebben sterk te maken met de karmische lessen die we moeten leren, de beproevingen zijn als het ware de 'valkuilen' op onze weg. Anders gezegd: situaties en gebeurtenissen die ons de kans geven om te oefenen, eens iets totaal nieuw proberen om blokkaden, remmingen e.d. op te lossen; of eventueel om ons te verplichten bepaalde 'issues' onder ogen te zien.
(*2) de term 'Beproeving' in de zin van een proef afleggen, of toetsen in hoeverre zo een issue opgelost is, benaderd meer waarover het echt gaat. Schuld is een beladen woord; zie bij  (* !)

issues = persoonlijke problemen / moeilijkheden ..., vanuit een tekort, vanuit een visie die niet past bij wie je werkelijk bent, vanuit overtuiging, frustratie, enz. hetgeen zich meestal in uiterlijk gedrag toont.

De beproevingsgetallen zijn dus onze "karmische schuld die afbetaald dient te worden". (wie zaait, zal oogsten) Vertaald: deze getallen tonen waar onze leer- en aandachtspunten liggen, waar we best zonder uitstel mee- en aan beginnen te (ver)werken.
Deze getallen veroorzaken bepaalde omstandigheden in ons leven die ons de kans geven  noodzakelijke groeistappen te zetten. Verzetten we ons hiertegen, dan verlengen we de "groeitijd", en zullen de lessen en de gebeurtenissen als maar intenser en heftiger worden met de bedoeling het item duidelijker te maken. Aanvaarden we echter de situatie dan bespoedigen wij dit proces.

Er zijn 4 beproevingsgetallen: 13, 14, 16, 19. Deze getallen vertegenwoordigen slechts dan beproevingen wanneer ze gebonden zijn aan het ware innerlijk, het optreden naar buiten, de lotsbestemming of het eigen hart. Ze moeten daarbij een eindresultaat vertegenwoordigen. Verschijnen ze op een andere plaats in de horoscoop dan kan men ze verwaarlozen.

DE UITDAGINGEN:
Een uitdaging is een handeling die kan resulteren in een ontwikkeling, als deze goed beleefd wordt. Uitdagingen zijn altijd aanwezig in ieder leven. NUMEROLOGIE geeft tot 8 uitdagingen aan die op het hele leven betrekking hebben. De Uitdagingen tonen onze zwakke plekken, dit is één van de aspecten waarom dingen fout gaan. Het is aan ons om onze zwakke schakels te herkennen om ze dan te kunnen versterken en verbeteren.

De 1e mineur uitdaging De 2e mineur uitdaging
De Belangrijkste uitdaging
(majeur uitdaging)
De Aanvullende uitdaging
Uitdaging van de Idealiteit Uitdaging van de Persoonlijkheid
Uitdaging van de Expressie Uitdaging van de Geboortedag


Elke interpretatie beschrijft waartoe een uitdaging dient. In de uitdaging van de geboortedag worden 2 getallen geïnterpreteerd, waarbij het tweede getal een cadeau is. Hieruit kan je afleiden wat het geluk, of de gave is die je in het leven helpt.

DE APOGEUMS  ook  TORENS  genoemd:
Apogeums of hoogtepunten, zijn cycli waarop een nieuwe levensoriëntatie begint.
Het 1e apogeum begint bij de geboorte,
Het 2e begint op de leeftijd van 36 jaar - de levensloop,
Het 3e apogeum begint 9 jaar na het tweede,
Het 4e en laatste apogeum heeft 9 jaar later plaats en loopt tot het eind van iemands leven.

Torens zijn belangrijke krachten in perioden van ons leven; het zijn situaties en gebeurtenissen waarmee we ons voordeel kunnen doen. Het zijn eigenschappen en vaardigheden die we kunnen ontwikkelen. Het bepaald ook onze houding en zienswijze op situaties en relaties met mensen. Maak gebruik van deze krachten!

Apogeum 1 = geboortedag + - maand.
Apogeum 2 = geboortedag + - jaar.
Apogeum 3 = Apogeum 1 + apogeum 2.
Apogeum 4 = geboortemaand + - jaar.