Homepage » Mc Jaco's Blog » Zeven Levenslessen - Nikola Tesla

Zeven Levenslessen - Nikola Tesla

Gepubliceerd op 26 oktober 2019 19:01

Seven Life lessons

from Nikola Tesla  (vertaling onderaan)

1) Don’t Pay Attention to What Others are Doing

Rather than focusing on what the world can take from us, we need to focus on what we can put into the world. Despite countless claims that his work had been stolen, Tesla continued to work on his inventions.

If we all just did what makes us happy instead of worrying about everyone else, we might be living a very different kind of life right now

2) Looking Inwards Helps You See Clearer

Reflection is an important part of being your authentic self and being true to what you want in life. If you take the time to reflect on yourself, your strengths, your weaknesses, and what you want in life, you will be better equipped to work for it.

3) It’s Okay to Be Ahead of Everyone Else

If you’ve ever been told that you are mad, or that your ideas won’t work, you might feel jaded or have the notion that giving up is easier than trying to convince those around you that you are right.

Tesla reminds us that real creators are okay with people not accepting their ideas. People develop and discover at different levels, and it can be hard to feel like you are alone in your pursuits. But don’t give up. Be proud of what you are capable of and what you dream about.

4) Never Stop Learning and Reading

While the internet is full of information and ideas, reading books is still one of the most enjoyable ways to learn new things. Rather than sift through articles and journal publications, reading stories and ideas and tales of how things were done can ignite real creativity in people. Just keep reading and always look to learn new things.

5) Be Patient and Push On

Patience goes a long way with creative types. Some writers wait weeks, months, or even years for the ideas to come to them. Painters struggle to get the colors just right, and inventors toil away night after night trying to get their contraptions to work. Don’t worry about how long it will take to achieve your dreams, just keep working on them.

6) Never Stop Creating

No matter what anyone says - even you - don’t stop making things. The world needs more of what you can offer and while it seems futile sometimes, your creativity is changing the world in ways we can’t imagine. Tesla reminds us that we have a responsibility to use our talents to help make the world better.

7) Money Isn’t Everything

In today’s modern world, people are looking for business ideas and million dollar inventions everywhere. Tesla encourages us to create for creation’s sake. If there are rewards to be had, great; but if not, creation can be reward enough.

All of us have dreams about what we’d like to do, who we’d like to be and where we’d like to go in life.

 

Zeven Levenslessen van Nikola Tesla (vertaling)

1. Besteed geen aandacht aan wat anderen doen.
In plaats van ons te concentreren op wat de wereld ons kan afnemen, moeten we ons richten op wat we IN de wereld kunnen brengen. Ondanks talloze beweringen dat zijn werk gestolen was, bleef Tesla werken aan zijn uitvindingen.
Als we allemaal gewoon zouden doen wat ons gelukkig maakt in plaats van ons zorgen te maken over alle anderen, zouden we nu misschien een heel ander soort leven gaan leiden.

2. Naar binnen kijken helpt u om een helder zicht te krijgen
Reflectie is een belangrijk onderdeel van je authentieke zelf te zijn, en trouw te blijven aan wat je echt wil in het leven. Als je de tijd neemt om na te denken over jezelf, je sterke en zwakke punten en wat je in het leven wilt, dan ben je beter in staat om ervoor te werken.

3. Het is OK, het is goed om vóór iedereen te zijn. (het is echt OK om voorop gaan)
Als je ooit te horen hebt gekregen dat je gek bent, of dat je ideeën niet zullen werken, kun jij je misschien moe gaan voelen of beginnen denken dat het opgeven van je ideeën gemakkelijker is dan het proberen te verwezenlijken. (iets verwezenlijken is dikwijls moeilijker, maar wat is er mis met “moeilijk”?)
Tesla herinnert ons eraan dat echte makers er geen punt van maken dat mensen hun ideeën niet accepteren. Mensen ontwikkelen en ontdekken op verschillende niveaus, en het kan moeilijk zijn om het gevoel te krijgen dat je heel alleen bent in je bezigheden. Maar geef niet op. Wees trots op waar je toe in staat bent en waar je over droomt.

4. Stop nooit met Leren en Lezen
Hoewel het internet vol informatie en ideeën zit, is het lezen van boeken nog steeds een aangename en aangewezen manier om nieuwe dingen te leren. Het “ziften” door vele artikelen en tijdschrift publicaties, is één manier om bij te leren; het lezen van ideeën en verhalen over hoe dingen ooit werden gedaan kan een aanzet zijn om echte creativiteit in mensen volop te activeren. Gewoon blijven lezen en altijd uitkijken om nieuwe dingen te leren.

5. Wees geduldig, maar blijf tegelijk door gaan.
Geduld kan echt ver gaan voor “creatieve types”. Sommige schrijvers wachten weken, maanden of soms zelfs jaren op de ideeën tot die hen komen. Schilders doen heel veel moeite om de kleuren precies goed te krijgen, en uitvinders werken dag na nacht aan hun apparaten om ze te doen werken. Maak je geen zorgen over hoe lang het zal duren om je dromen te verwezenlijken, blijf er gewoon aan werken.

6. Stop nooit met het creëren (stop nooit met “Scheppen”, behoudt je scheppingsdrang)
Het maakt niet uit wat iemand zegt - zelfs jij - stop niet met het maken van dingen. De wereld heeft meer nodig van wat u kunt bieden en hoewel het soms nutteloos lijkt, verandert uw creativiteit de wereld op een manier die wij ons niet kunnen voorstellen. Tesla herinnert ons eraan dat we de verantwoordelijkheid hebben om onze talenten te gebruiken om de wereld beter te maken.

7. Geld is niet alles
In de moderne wereld van vandaag zijn mensen overal op zoek naar zakelijke ideeën en miljoenen dollars investeringen. Tesla moedigt ons aan om te creëren voor de scheppingsevolutie. Als er een “beloningen” aan vast hangt, fijn; maar als dat niet het geval is, is creëren / het Scheppen op zich, reeds een echte voldoening (beloning).
We hebben allemaal dromen over datgene we graag zouden willen doen,
hoe wij willen zijn en waar we in het leven naartoe zouden willen gaan.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.